Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van SCIO Groep bestaat uit vijf leden die zich nauw verwant voelen met zowel het openbaar onderwijs als de maatschappelijke kinderopvang. Het toezicht draagt bij aan het bereiken van de organisatiedoelen van SCIO en onderliggende organisaties en biedt zowel ondersteuning als tegenkracht aan het bestuur. De RvT vervult drie rollen die door het wettelijk kader, de statuten en de Code Goed bestuur PO en Governance Code Kinderopvang aan de Raad zijn toegekend. De voorzitter van de RvT is mevrouw Claudia van Doesburg.
De drie rollen van de RvT zijn:
  • toezichthouder op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het CvB in het bijzonder;
  • adviseur voor en belangrijke sparringpartner voor het CvB;
  • is de werkgever van het CvB.
De RvT neemt besluiten in:
  • het goedkeuren van de begroting;
  • de jaarrekening;
  • het meerjarig strategisch plan.
De RvT vergadert zes keer per jaar met het CvB over de voortgang van beleid, de bedrijfsvoering en de actuele ontwikkelingen binnen de stichting. Naast de locatiebezoeken heeft de RvT ook jaarlijks contact met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Ook houdt de RvT periodiek zelfevaluaties.

Elke 4 jaar worden de leden opnieuw gekozen en elk lid mag maximaal acht jaar zitting nemen in de raad van toezicht.

Correspondentie voor de RvT kunt u sturen naar:
SCIO Groep
t.a.v. Raad van Toezicht
Van Dedemstraat 6 B-C
1624 NN Hoorn