Medezeggenschap

SCIO Groep heeft opvang en onderwijs samengebracht. Deze samenkomst brengt tevens met zich mee dat de organisatie te maken heeft met verschillende medezeggenschapsorganen. Er wordt toegewerkt naar een centrale SCIO Raad waarin de kennis, kunde en wetgeving van de medezeggenschap wordt gebundeld. Tot die tijd is de medezeggenschap van de organisatie als volgt:

Partners in opvoeding
Ouders zijn onze partners in opvoeding. Wij vinden het belangrijk om een goede band met ouders op te bouwen en willen een (professioneel) verlengstuk zijn van de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen. Wij geven ouders inspraak en betrekken hun bij onze organisatie.

Oudercommissie (OC) 
De locaties van Stichting Kinderopvang West-Friesland hebben allemaal een oudercommissie. Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang of buitenschoolse opvang. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die op de betreffende locatie worden opgevangen.

Centrale ouderraad (COR)
De centrale ouderraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen op centraal niveau. De lokale oudercommissie machtigt de centrale oudercommissie één of meerdere van haar adviesrechten en beslist zelf welke taken ze uit handen wil geven aan de centrale oudercommissie.

De OC en de COR handelen beide op grond van de Wet kinderopvang (WKO).

Ondernemingsraad (OR)
De medewerkers van Stichting Kinderopvang West-Friesland worden vertegenwoordigd in de ondernemingsraad. De OR bestaat uit een aantal medewerkers van de diverse opvang locaties. Zij vertegenwoordigen alle medewerkers.
 
De taken en rechten van de OR zijn vastgesteld in de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Medezeggenschap
De locaties van Talent voor opvang en onderwijs hebben allemaal een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders/verzorgers en medewerkers van de school. De leden worden gekozen door de ouders/verzorgers en medewerkers van de school. Meer informatie en contactgegevens over de MR vind u op de website van de scholen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Naast de MR is er een overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit ouders/verzorgers en medewerkers van iedere Talent-school. De GMR overlegt met de bestuurder van Talent over onderwerpen die van belang zijn voor alle scholen. De leden worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen.

De GMR is op grond van de Wet Medezeggenschap op School (WMS) het orgaan dat inspraak heeft op het beleid van het schoolbestuur dat voor alle scholen geldt. De GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) vertegenwoordigt de belangen van alle ouders/verzorgers en alle medewerkers binnen de stichting.

De MR en de GMR handelen beide op grond van de Wet Medezeggenschap op School (WMS).

 
Cookie instellingen